The space between

The space between therapy and coaching